ראש בראש 
                           הכל על הסרת שיער בלייזר 03-9411886

                                   

 

Insights Supprimer Crazy Hair Line Bikini (br?silien)


Hier, j'ai termin? le premier traitement ? ?liminer les cheveux Mhbikni ligne et la moiti? de la partie inf?rieure des jambes. Voici les id?es que j'ai eu apr?s le premier traitement.
1. Hair Removal est-elle douloureuse?
Oui. Et qui dit qu'elle ne se sentait pas quelque chose d 'altitude. Epilation consid?r? douloureux mais supportable. Au cours de traitement au laser, mes jambes ne sont pas pr?s de me blesser, mais il ya des points en ligne Hbikni Je suis tr?s mal.

2. Quel sens de l'?pilation?
Sens de l'appareil d'?pilation, c'est comme un petit pincement, Ssorfot il br?le un peu apr?s l'hypoth?se de la racine
.
3. Quelle sera la dur?e du traitement?
Traitement ? l'?limination des cheveux a ?t? tr?s rapide, et a pris moins d'une heure.

4. Faites quelque chose que vous avez utilis?e pour Lalhs la place?
Oui. Recommand? que je frotte un peu de d?formation dans Amlh Hbikni ligne de la zone, la zone Lalhs Hbikni ligne, il se sent plus que douloureux.

5. Avez-vous eu une ?ruption cutan?e apr?s le traitement?
Apr?s le traitement chez les patients semble flush, mais apr?s quelques heures, la zone devient rouge points, le lendemain matin, ma peau a d?j? retourn? Lkdmoto.

6. Est aujourd'hui la part apr?s le traitement?
Pas vraiment. Maladies de la peau l?g?rement rugueuse avec Zifim, et pas aussi beau apr?s rasage pas particuli?rement r?ussi. M'a expliqu? que prend environ dix jours pour d?cidues cheveux, la peau devient lisse.

7. Combien de temps doit attendre entre les traitements?
Apr?s le traitement Shakba m?decin de demander un rendez-vous pour un traitement dans le prochain mois et demi ? deux mois.

8. Est-il possible d'avoir des rapports sexuels apr?s l'?pilation Bikni ligne?
Oui. Le m?decin a expliqu? que la condition d'avoir des rapports sexuels jusqu'? vous, afin d'?viter les frictions dans le patient, et permettre ? la peau de gu?rir. Ainsi, toutes les filles l?-bas, il est temps de prendre le contr?le au lit (le m?decin a dit).

9. Comment se pr?parer pour le traitement de l'?pilation?
Avant le traitement, l'?pilation, il est n?cessaire de raser la zone de 24-48 heures avant. Et ne devrait pas prendre le soleil semaine, apr?s une semaine.

10. Que se passe t'il si Mstzfim apr?s le traitement?
Lotion apr?s ?pilation de traitement, peut causer des dommages ? la peau par le Ofgimnttzih des br?lures de la peau, la peau afin de ne pas ?tre en mesure de revenir ? la couleur d'origine.

      אל דף הבית
       

                הסרת שיער השוואת מחירים
                הסרת שיער בלייזר מחירים

      סקירת מכונים 

                אמריקן לייזר
                פרופורציה
                נאטורפיל

      מידע ומאמרים 

               10 טיפים על הסרת שיער בלייזר

               באיזה מכשיר כדאי לבצע
               את הטיפולים 
                 

               מה מידת התאמתך לטיפול       

              
איך בוחרים את המכון הנכון        

               רשימת מכשירי הסרת שיער

                עוד כתבות בנושא